สมาคมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

ชื่อ – สุกล ตำแหน่ง
1. พ.อ.พยนต์ พระศุกร์ นายกสมาคมฯ
2. นายสมพงษ์ มะใบ อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3. พ.อ.ชิษณุพงศ์  ปุ่นศิริ อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. นายชวลิต  กาญจนาคาร เหรัญญิก
5. น.ส.สุภาภรณ์  ศรีกสิกิจ ผู้ช่วยเหรัญญิก
6. นายณรงค์  คงสุข เลขานุการ
7. น.ส.ปิยลักษณ์  เสียงก้อง ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายวีรศักดิ์  ชินสร้อย นายทะเบียน
9. นางมาลี  ทรงเกตุกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายนุกูล  จันทวโร ประชาสัมพันธ์
11. นางรัชนีย์  เทียบแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
12. นายทวีศักดิ์  มหาโชติ ปฏิคม
13. นางอัมพร  ถกลประจักษ์ ผู้ช่วยปฏิคม
14. นายสมพงษ์  รัตนสัญญา กรรมการ
15. นายวุฒิชัย  ประเสริฐสุข กรรมการ
16. นางวาสิตาภรณ์  จันทพัฑน์ กรรมการ
17. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี กรรมการ
18. นางภาพร  บำรุง กรรมการ
19. นายยอดมิ่ง  ภิรมย์รื่น กรรมการ
20. นายมณฑล  วัฒนศฤงคาร กรรมการ
21. นายประดิษฐ์  จารุณ กรรมการ
22. นางนิภา  วงศ์ตรีสิน กรรมการ
23. นายอาร์ต  ศรีอิทยาวิทย์ กรรมการ
24. นายสุบิน  สุวรรณ กรรมการ
25. นายสมใจ  แก้วทอง กรรมการ
ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2551

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart