สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุดใจ ศรีบุญเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางประภัสสร กิจวิจารณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสำเภา สรรพคุณยา
ครู ค.ศ. 3

นางชญานิษฐ์ ทับทิมดี
ครู ค.ศ. 3

นางรินรดา รอดวงษ์
ครู ค.ศ. 3

น.ส.เพทาย โอชาวงษ์
ครู ค.ศ. 2

นายนิกร กฤตยาวสุกุล
ครู ค.ศ. 2

น.ส.เกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์
ครู ค.ศ. 1

น.ส.สวรส ตาลกุล
ครู ค.ศ. 1

น.ส.หทัยภัทร สดแสงสุก
ครู ค.ศ. 1

น.ส.สกาวเดือน ปานทิพย์
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ปรางศิริ ตรีเมฆ
ครู ค.ศ. 1

น.ส.อรวรรณ แสงเพ็ชร
ครู ค.ศ. 1

นางสุกัญญา ซ่อนกลิ่น
ครู ค.ศ. 1

นายอนุชา คำมาพันธ์
ครู ค.ศ.1

นายพชระ แก้วโกย
ครูผู้ช่วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า