ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

           โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  กำเนิดขึ้นครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว  หลังคามุงด้วยจากตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลวงปรีชากูล  ด้านทิศตะวันออก  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 โดยเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาก่อน แล้วจึงขยายชั้นเรียนสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีนักเรียนชาย-หญิงเรียนรวมกัน ครั้งเปิดเรียนชั้นเรียนมัธยมศึกษา บางปีก็มีนักเรียนหญิงเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา บางปีก็ไม่มี

ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เมื่อ พ.ศ.2460  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้อง มี 6 ห้องเรียน   มีห้องประชุมจุนักเรียนได้ประมาณ 200 คนเศษ   มีห้องครูใหญ่ 1 ห้อง อาคารเรียนหลังนี้ใช้เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ซึ่งนับว่าเป็นชั้นเรียนสูงสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ต่อจากนั้นนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ปี พ.ศ.2478 กระทรวงกลาโหมได้ยกที่ดินและอาคารโรงอาหารหลายหลังให้กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ดังกล่าวนี้ตั้งอยู่เหนือคลองดักลอบ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองปราจีนบุรี กระทรวงศึกษาจึงได้รื้ออาคารหลังนั้นมาสร้างขึ้นใหม่ มีใต้ถุนสูงขนาด 6 ห้องเรียน ต่อมาได้ดัดแปลงใต้ถุนเป็นที่เรียน และได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาเรียนที่อาคารหลังใหม่นี้ ส่วนโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณวัดหลวงปรีชากูลนั้นก็ยังใช้เป็นที่เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป ซึ่งภายหลังได้ตั้งเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นด้วยวัสดุอุปกรณ์ของเก่า จึงไม่มั่นคงถาวร กอปรทั้งจำนวนนักเรียนมากขึ้น  ทางราชการจึงได้สร้างอาคารเรียนใหม่ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มี 16 ห้องเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อ พ.ศ.2484 ในบริเวณพื้นที่ดินครั้งแรกประมาณ 33 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา  ในปี พ.ศ. 2534  ได้รื้ออาคารเหลังนี้เพราะสร้างมาประมาณ 50 ปี ต่อมาได้สร้างอาคารอนุรักษ์ขึ้นมาแทน  ปี พ.ศ. 2545 ได้รับที่ดินเพิ่มจากราชพัสดุบริเวณสถานีอนามัยของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเดิม จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา  รวมเป็น 35 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน ดังนี้

1. รองอำมาตย์ตรีถม  วันประสาท ครูใหญ่ 23 พ.ค. 2465 – พ.ค. 2468
2. รองอำมาตย์ตรีบุณสิงห์ บุณค้ำ ครูใหญ่ 1 มิ.ย. 2468 – 22 ก.ค. 2472
3. รองอำมาตย์ตรีขาว โกมลมิตร ครูใหญ่ 23 ก.ค. 2472 – 11 ก.ค. 2478
4. นายสนั่น ศุขสมาน ครูใหญ่ 12 ก.ค. 2478 – 4 มี.ค. 2482
5. นายชุมพล แก้วเสมา ครูใหญ่ 5 มี.ค..2482 – 4 ก.พ. 2489
6. นายเทพ สมใจ ครูใหญ่ 5 ก.พ. 2489 – 7 พ.ย. 2492
7. นายเขียว มัณทรมณ์ ครูใหญ่ 8 พ.ค. 2492 – 6 พ.ค. 2496
8. นายเทพ เวชพงษ์ ครูใหญ่ 7 พ.ค. 2496 – 26 มิ.ย. 2499
9. นายทวี แตงน้อย อาจารย์ใหญ่ 27 มิ.ย. 2499 – 31 ก.ค. 2508
10. นายสุชาติ สุขากันยา อาจารย์ใหญ่ 1 ส.ค. 2508 – 30 ก.ย. 2511
11. นายสงบ นันทกิจ อาจารย์ใหญ่ 1 ต.ค. 2511 – 15 พ.ค. 2514
12. นายพัลลภ พัฒนโสภณ ผู้อำนวยการ 16 พ.ค. 2514 – 5 พ.ย. 2522
13. นายปจิต สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 7 พ.ค. 2524 – 24 มิ.ย. 2526
14. นายดำรง อโนภาส ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2526 – 2 ก.ค. 2530
15. นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการ 11 ก.ค. 2530 – 21 ต.ค. 2532
16. นายเจริญ สุขเกษม ผู้อำนวยการ 17 ต.ค. 2532 – 22 ต.ค. 2535
17. นายชุมพล บัวคำศรี ผู้อำนวยการ 22 ต.ค. 2535 – 2 ธ.ค. 2536
18. นายประพนธ์ ไพลดำ ผู้อำนวยการ 2 ธ.ค. 2536 – 4 ก.ค. 2537
19. นายไล้ เดชอนันทวิทยา ผู้อำนวยการ 4 ก.ค. 2537 – 16 มี.ค. 2542
20. นายทองหล่อ ซุ้ยวงศ์ษา ผู้อำนวยการ 17 มี.ค. 2542 – 30 พ.ย. 2542
21. นายอุทัย รัตนพงศ์ ผู้อำนวยการ 20 ม.ค. 2543 – 29 ต.ค. 2544
22. นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการ 30 พ.ย. 2544 – 14 พ.ย. 2546
23. นายสมพงษ์ มะใบ ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2546 – 30 ก.ย. 2554
24. นายณรงค์ คงสุข รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน 1 ต.ค. 2554 – 14 พ.ย. 2555
25. นายมนตรี ชิณศรี ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2555 – 30 กันยายน 2556
26. ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน 1 ตุลาคม 2556 – 6 กุมภาพันธ์ 2557
27. นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการ 7 ก.พ. 2557 – 30 ก.ย. 2558
28. นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2560
29. นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ต.ค. 2560 – 25 พฤษภาคม 2561
30. นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการ 5 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า