มูลนิธิเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการศึกษา

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สำราญ สำราญสำรวจกิจ ประธานมูลนิธิฯ
2. พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น รองประธาน คนที่ 1
3. นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ รองประธาน คนที่ 2
4. นายกำพล ภู่มณี รองประธาน คนที่ 3
5. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เหรัญญิก
6. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีกสิกิจ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. พลโทสุรัตน์ วรรักษ์ กรรมการ
8. นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง กรรมการ
9. นายธาดา ตังคะประเสริฐ กรรมการ
10. นางบังอร วิลาวัลย์ กรรมการ
11. ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขานุการ
12. รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart