สภาพชุมชมโดยรวม

สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

       ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ คือ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  มีซอยและชุมชนเป็นจำนวนมาก  สถานที่ใกล้เคียงโดยรอบใกล้โรงเรียน ได้แก่
       –  สถานที่ทางศาสนา มีวัด  1  วัดคือ วัดหลวงปรีชากูล
       –  สถานที่ทางการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง   สังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1  แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  1 แห่ง  สังกัดสำนักงาน  การศึกษาเอกชน  1 แห่ง
      –  สถานที่ราชการ  มีสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี อบจ ศาลจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ฯลฯ
      –  โรงพยาบาล 1 แห่ง

        อาชีพหลักของชุมชน  ประกอบด้วยอาชีพธุรกิจ  ค้าขาย  พนักงานองค์กรรัฐ  พนักงานบริษัทและรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ประชากรยังมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว  และกระจายรายได้สำหรับสมาชิก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาเป็นศาสนาคริตส์

        ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  การเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา   การหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  การทำบุญ ตักบาตร การสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และการแสดงดนตรี  นาฏศิลป์ในงานพิธีวันสำคัญและงานเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ

  • โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

          โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อโรงเรียน คือผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ตลอดจนนโยบายการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งผลให้โรงเรียนรับนักเรียนได้เต็มตามจำนวนที่กำหนด  ลักษณะของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมีสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนนักการเมืองในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคคือ ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  สภาพผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จึงค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสภาพปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งผู้ปกครองมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  จุดแข็งที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน คือ ด้านโครงสร้าง  นโยบายในการบริหาร  บุคลากร  การให้บริการ โรงเรียนมีโครงสร้างการจัดสายงานการบริหารและนโยบายที่ชัดเจน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา และการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการบริหารด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  เช่นการจ้างครูเจ้าของภาษาสอนภาษาต่างประเทศ การเข้าค่ายทางวิชาการ  การทัศนศึกษา การจัดห้องเรียนคุณภาพ  ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัดการเรียนการสอน และประเมินผล โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้จัดหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน โดยมีวิชาเลือกอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  กีฬา  และนาฏศิลป์  ตลอดจนการส่งเสริมด้านการงานอาชีพให้นักเรียนบางส่วนสามารถประกอบอาชีพพื้นฐาน  กอปรกับบุคลากรครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอนจึงมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในการสอน  ตลอดจนมีทักษะ และมีนิสัยในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมทั้งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางโรงเรียนให้มีโอกาสได้รับการอบรม  เพื่อการพัฒนางานมากขึ้น  และประการสำคัญ คือ บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เสียสละทำให้การพัฒนางานด้านต่าง ๆ  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

          โรงเรียนมีจุดอ่อนที่เป็นประเด็นสำคัญ คือ โรงเรียนมีห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ และมีครูเกษียณอายุราชการค่อนข้างมากในแต่ละปี  โดยการบรรจุแต่งตั้งครูทดแทนยังไม่เพียงพอ  ส่งผลให้อัตราส่วนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สมดุลกับหลักสูตรและรายวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอน  โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเข้าทดแทน  เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  แต่เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้ปานกลางจึงค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart