คณิตศาสตร์

นายเอกณัฏฐ์ โสภี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางนริศรา เชยบุบผา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรุ่งทิพย์ เทศพรม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อ.ศุภชัย

นายศุภชัย ว่องนุกูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ. 3

อ.ดาริน

นางดาริน มีสรลักษณ์
ครู ค.ศ. 3

อ.รัตนา

น.ส.รัตนา เกิดคง
ครู ค.ศ. 3

1112019_๑๙๑๑๑๕_0026 copy copy

นายอนุชาติ  จงรัก
ครู ค.ศ. 3

1112019_๑๙๑๑๑๕_0044 copy copy

นางวราภรณ์  บัวตูม
ครู ค.ศ. 3

20190225_๑๙๐๒๒๖_0006

น.ส.ศิวพร สุทธิศันสนีย์
ครู ค.ศ. 3

อ.รุจิภาส-1

น.ส.รุจิภาส หรัญไชยกร
ครู ค.ศ. 3

อ.ยุดารัตน์

น.ส.ยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง
ครู ค.ศ. 3

อ.อิสรี-n

น.ส.อิสรีย์ ผาสุข
ครู ค.ศ. 3

อ.เจียมจิตร

นางเจียมจิตร ว่องนุกูลสวัสดิ์
ครู ค.ศ. 2

อ.แก้วตา

น.ส.แก้วตา พึ่งตนเอง
ครู ค.ศ. 2

อ.สิทธิราช-n

นายสิทธิราช ปาวงศ์
ครู ค.ศ. 2

อ.สุรีพร-n

น.ส.สุรีพร ยิ่งสุข
ครู ค.ศ. 2

20180813_๑๙๐๖๒๗_0432

นายธนธรณ์ เทียนทอง
ครู ค.ศ. 2

อ.ชนากาน

น.ส.ชนากานต์ ศรีกุลคร
ครู ค.ศ. 1

อ.วิรุณ-n

นายวิรุฬห์ สมจิตต์
ครู ค.ศ. 1

อ.สุมนตรี

นายสุมนตรี ทุมมี
ครู ค.ศ. 1

อ.พิมพ์ลดา

น.ส.พิมพ์ลดา ไพศาลวัสยศ
ครูผู้ช่วย

อ.นิศารัตน์

น.ส.นิศารัตน์ ทนงค์รบ
ครูผู้ช่วย

20190225_๑๙๐๒๒๖_0014

น.ส.ธิดารัตน์ สมประยูร
ครูผู้ช่วย

20190225_๑๙๐๒๒๖_0015

น.ส.จตุพร เสมาล้อม
ครูผู้ช่วย

20190225_๑๙๐๒๒๖_0013

น.ส.นันทพร ลาสิงห์
ครูผู้ช่วย

อ.ชุติกาน

น.ส.ชุติกานต์ ทรัพย์สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย

สมจิตร

สมจิตร วงษ์อิน
ครูผู้ช่วย

20190225_๑๙๐๒๒๖_0012

น.ส.สุทธิดา สาธุพันธ์
ครู (พนักงานราชการ)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า