กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จุดที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า จังหวัดกทม.

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart