adminpra

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงและเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมอัตโนมัติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart