HOME

ติดต่อจองโต๊ะได้ที่  คุณครูสุภาภรณ์   ศรีกสิกิจ  
โทรศัพท์  086-8306316 , 089-9282975 , 037-211070 - 0
บัญชีสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 588-235472-2
(ไม่มีบัตรขายหน้างาน)

แผนผังการจองโต๊ะ

 

ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

เรื่อง ปิดสถานศึกษา “กรณีพิเศษ”
ด้วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านการบริหาร ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 145 คน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปิดเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 4 และข้อ 8 ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 และจพดำเนินการจัดการสอนชดเชยในโอกาศต่อไป

ธันวาคม 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
 • สอนเสริม มสธ.…
3
4
5
6
7
 • ศึกษาดูงาน…
8
 • ศึกษาดูงาน…
9
 • ศึกษาดูงาน…
 • สอนเสริม มสธ.…
10
11
12
13
14
15
 • งานคืนสู่เหย้า…
16
 • สอนเสริม มสธ.…
17
 • สอบกลางภาค 2/2561…
18
 • สอบกลางภาค 2/2561…
19
 • สอบกลางภาค 2/2561…
20
 • สอบกลางภาค 2/2561…
21
 • สอบกลางภาค 2/2561…
22
 • สอนเสริม มสธ.…
23
 • ประชุมสหกรณ์…
 • สอนเสริม มสธ.…
24
25
 • ศิลปหัตถกรรมระดับภาค…
26
 • ศิลปหัตถกรรมระดับภาค…
27
 • ศิลปหัตถกรรมระดับภาค…
28
 • งานสังสรรค์ครูและบุค…
29
30
31
Top