ป้ายรับนักเรียน 2558

      เว็บไซต์สำรอง งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  >>> www2.pra.ac.th

 

          ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558     

          แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องเรียน MEP : Mini English Program    

          ประกาศกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    

          ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน     newff53

 
        ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ      newff53
                   นักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
                   คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                                 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

                   นักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
                   กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังฤษ (MEP)

                                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

         ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 newff53
             ปีการศึกษา 2558
                    โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
                    คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                    โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
                    เป็นภาษาอังฤษ (MEP)

                                 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

        ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อ           
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558    

                   -  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
                   -  แผนการเรียน คณิต – ภาษา

       ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
            วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558    

                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

       ประกาศรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
            เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ปีการศึกษา 2558    

                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

       ใบสมัคร โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
            และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558        

                ** ใบสมัคร ปริ้นแผ่นเดียว หน้า-หลัง **

                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

       ใบสมัคร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
            เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ปีการศึกษา 2558        

                ** ใบสมัคร ปริ้นแผ่นเดียว หน้า-หลัง **

                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                   -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

       ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่บัญชี     newff53
 
       สรุปรายรับ – รายจ่ายงาน “๑๐๒ ปี รวมพลคนรัก ป.ร.อ.” ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๘    
 
       กำหนดการปฏิบัติของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558
 

 

 
       โครงการ รับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2557
สำหรับนักเรียน ม.6 

 

 

 

 


 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 1/2557
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 2/2556

 

 


         สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้สำหรับโดยสารจำนวน 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

 

 

Read More

  SCI SSRUa

 

Web Link !!!

Read More