HOME

NEW!!ตารางสอบปลายภาค!!!!

!!!NEW!!ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

NEW!!!ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ

NEW!!ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนแบบสแกนใบหน้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

NEW!!กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ประกาศการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562
ประกาศจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศคะแนนสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศคะแนนสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป (คณิต-วิทย์)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนทั่วไป (คณิต-ภาษา)
ประกาศความสามารถพิเศษ
ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการพิจารณารับย้ายนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกให้มิสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

NEW!! แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
NEW!! แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน International Programme(IP)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 International Programme(IP)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ International Program(IP)(เพิ่มเติม)

ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการพิจารณารับย้าย การรายงานตัวและมอบตัว
ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP)

ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ

ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ International Program (IP)

ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP)

ประกาศ ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ

NEW!ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
NEW!ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ เรื่องเกณฑ์การตัดสินในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
NEW!ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
NEW!ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
                          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร International Program (IP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Mini English Program (MEP)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Mini English Program (MEP)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                         ประกาศการรับนักเรียนย้ายเขาเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
แบบคำร้องขอย้ายเข้าเรียน

 

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

ตุลาคม 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
  • ประกาศผลสอบ ครั้งที่…
2
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
3
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
4
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
5
6
7
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
8
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
9
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
10
  • สอบซ่อมครั้งที่ 1…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Top