ประกาศเรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียนและผู้ช่วยครูที่ปรึกษานักเรียน 
     ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  newff53
 
             ประกาศจาก ทะเบียน – วัดผล
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
                 ให้มารับ ปพ.๑ และ ประกาศนียบัตร
                 ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
                 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
                 ณ ห้องทะเบียน – วัดผล

 

ป้ายรับนักเรียน ๒๕๕๗

 

              ปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗   newff53

 

 ประกาศจัดห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   newff53

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 -  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
-  แผนการเรียน คณิต - ภาษา

 ประกาศคะแนนสอบนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-  นักเรียนโควตา ( ม.3 เดิม )
-  นักเรียนทั่วไป
-  นักเรียนความสามารถพิเศษ

 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-  ในเขตพื้นที่บริการ
-  นอกเขตพื้นที่บริการ

 ประกาศคะแนนสอบนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-  ในเขตพื้นที่บริการ
-  นอกเขตพื้นที่บริการ
-  ความสามารถพิเศษ

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP

 ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- (ฉบับแก้ไข) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP

 ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  
     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- (ฉบับแก้ไข) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ MEP

 

 

         นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้โดยเข้าที่เมนู ดูผลการเรียน หรือ         
              ที่เว็บไซต์ http://grade.pra.ac.th/semester56/    
              รหัสผ่านที่ใช้ดูผลการเรียนจะเป็น วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 20/12/2501

 

 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 1/2557
 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 2/2556

 


 ประกวดราคา วางระบบระบายน้ำภายในโรงเรียน
 

Read More


ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อ่านต่อ..

ดาวน์โหลดหนังสือ หนังสือ “ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2555 ” อ่านต่อ..

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ อ่านต่อ..

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ..

 

Web Link !!!

Read More