ป้ายรับนักเรียน 2558

      เว็บไซต์สำรอง งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  >>> www2.pra.ac.th

 

 

          ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558      

          ประกาศกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    

          ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน 

 
       ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ     newff53

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4
 

       ประกาศห้องสอบนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558     newff53

                     -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                               - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                               - นักเรียนทั่วไป
                               - นักเรียนความสามารถพิเศษ
                     -  มัธยมศึกษาปีที่ 4
                               - นักเรียนโควตา (ม.3 เดิม)
                               - นักเรียนทั่วไป
                               - นักเรียนความสามารถพิเศษ

 
      บัญชีรายชื่อนักเรียนโควต้า (ม.3 เดิม) รายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2558 

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ม.3 เดิม )

       ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ 
          (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558    

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

      ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2558  

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  
          ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอน  
          ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)
          ปีการศึกษา 2558

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

 
      ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  
          ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2558

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

      ประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอน 
          ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)
          ปีการศึกษา 2558

                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 1
                      -  มัธยมศึกษาปีที่ 4

        ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อ           
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558    

                     -  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
                     -  แผนการเรียน คณิต – ภาษา

 

 

 

       สรุปรายรับ – รายจ่ายงาน “๑๐๒ ปี รวมพลคนรัก ป.ร.อ.” ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๘    
 
       กำหนดการปฏิบัติของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558
 

 

 
       โครงการ รับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2557
สำหรับนักเรียน ม.6 

 

 

 

 


 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 1/2557
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 2/2556

 

 


         สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกพื้นห้องเรียนของอาคารเรียน 2

 

 

Read More

  SCI SSRUa

 

Web Link !!!

Read More