ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
หมายเหตุ  รายละเอียดเอกสารให้ดูจากเพจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1

ประกาศผลการรับย้ายปีการศึกษา 2563

ประกาศ  เรื่องรับย้ายเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
########################################################

NEW!!ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 207 และปรับปรุงอาคารอนุรักษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณราคากลาง
ปริมาณราคากลางปรับปรุงอาคารอนุรักษ์

######################################

Bill Payment Pay-In Slip (IP) M.1
Bill Payment Pay-In Slip (IP) M.4

############################################################

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

#####################################################################

ประกาศคะแนนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศคะแนน IP ม.4
ประกาศคะแนน MEP ม.4
ประกาศคะแนนเพชรฯ ม.4
ประกาศคะแนนวิทย์-คณิต ม.4

ประกาศเรียงคะแนน IP ม.4
ประกาศเรียงคะแนน MEP ม.4
ประกาศเรียงคะแนนเพชรฯ ม.4
ประกาศเรียงคะแนนวิทย์-คณิตม.4

ประกาศผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก IP ม.4
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก+สำรอง MEP ม.4
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกวิทย์-คณิต+เพชรฯ+สำรอง ม.4

###############################################

ประกาศคะแนนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศคะแนน IP ม.1
ประกาศคะแนน MEP ม.1
ประกาศคะแนนเพชรฯ ม.1
ประกาศคะแนนวิทย์-คณิต ม.1

ประกาศเรียงคะแนน IP ม.1
ประกาศเรียงคะแนน MEP ม.1
ประกาศเรียงคะแนนเพชรฯ ม.1
ประกาศเรียงคะแนนวิทย์-คณิตม.1

ประกาศผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก IP ม.1
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก+สำรอง MEP ม.1
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก+สำรองวิทย์-คณิต ม.1
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก+สำรองเพชรฯม.1

 

*****************************************************************************

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Education Hub) รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Education Hub) รอบที่ 2

***************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Education Hub)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Education Hub)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program : MEP)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Mini English Program : MEP)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิ่งแวดล้อม และโครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ เรื่องการรับย้ายนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา2563

ประกาศ รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

ประกาศ รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)

ประกาศ รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ.

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ เพชร ป.ร.อ.

ประกาศ  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนโควตา ม.3 เดิม)

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี

MediaKids Awards

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2562 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

เก่ง ดี รักศักดิ์ศรี มีภาวะผู้นำ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำและรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

logo-253x300

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ – คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)
4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

ข้อมูลและสถิติ

233
บุคลากร

2,228
ม.ต้น

1,833
ม.ปลาย

3,407
​รวม ม.ต้น​ ม.ปลาย

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

  • 1
  • 2

พฤษภาคม 2020

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
เราจะร่วมกันสร้างโรงเรียนดีมีมาตรฐาน​เพื่อลูกหลานชาวปราจีนบุรี​ ภายใต้นโยบาย​"ป.ร.อ.​ต้องเป็นหนึ่ง"
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงมุ่งเน้นจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเทคโนโลยี เพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางมณีพรรณ​ คำแก้ว​

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้และรากฐานสู่นวัฒกรรม
Admin เว็บโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นายวิชญ์วิสิฐ​ เขียวสอาด​

เราจะมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน​ยิ่งๆขึ้นเพื่อนักเรียนของเรา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายทวีศักดิ์​ หยิมกระโทก

มุ่งปลูกฝังคุณธรรม​ จริยธรรม​เพื่อเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต่อไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายมนตรี​ ยิ่งสุข

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายชนันธวัฒน์ สถิตย์

นำนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์ สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการประจำปี ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ

ส่งเสริม และพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่าง
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา ผ่องแผ้ว

ร่วมมือ ส่งเสริม และประสาน โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
หัวหน้ากลุ่มบริหารโรงเรียนกับชุมชน

นางฐนิตา นกอยู่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า